Issue #22. Modern Iran (July 2013)

Issue #22. Modern Iran (July 2013)

شماره جدید 22 ماهنامه جمهوري اسلامی ایران، براي روسیه و همسایگان ایران جهت گسترش همکاري هاي دیپلماتیک و توسعه روابط بازرگانی که رئیس جمهور جدید ایران « اعتدال در سیاست خارجی » – اقتصادي امکانات جدیدي فراهم می کند. افزون بر آن، خط اعلام کرد، می تواند پایه و اساس طرح هاي جدید ژئوپلتیکی و ژئو اقتصادي را که با مشارکت جمهوري اسلامی و همه طرف هاي ذي علاقه اجرا شوند، تشکیل دهد. بدیهی است که چشم اندازي که گشوده می شود، ناگزیر به موضوع تجزیه تبدیل گردیده است. « ایران معاصر » و تحلیل نویسندگان مقالات براي شماره جدید 22 مجله آمده است که پیشنهادهاي ایران درباره طرح « اجلاس مجمع کشورهاي صادر کننده گاز در مسکو » در مقاله تحت عنوان جاري علیه روسیه در جهت بیرون « جنگ گازي » با عنایت به « پارس جنوبی » هاي مشترك و از جمله درباره میدان عظیم راندن آن از بازارهاي سنتی، پیشنهادهاي واقعی و مشخصی به نظر می آیند. از سوي دیگر، واشنگتن به مختل کردن توافقات روسی – ایرانی علاقه حیاتی دارد. باید گفت که آمریکا تا کنون یک بار در این زمینه موفق شده است: در ماه اکتبر مالزیایی با تهران موافقتنامه اي درباره توسعه «Petronas» فرانسوي و « توتال » ،« گازپروم » سال 1997 شرکت روسی این میدان گازي امضا کرده بودند. واشنگتن طی یک اقدام ساده ولی مؤثر جلوي اجراي این توافقات را گرفت و از پرداخت که مخصوص سرمایه گذاري هاي اولیه در طرح مذکور بود، ممانعت « گازپروم » وام بانک آمریکایی صادرات و واردات به کرد. در ماه ژوئیه سال 2010 مسکو و تهران توسط سرگئی شماتکو وزیر وقت انرژي و سید مسعود میر کاظمی وزیر وقت نفت ایران، به اصطلاح نقشه راه درباره همکاري در حوزه نفت و گاز را امضا کردند. و حالا اجراي آن توافقات به هدفی .« روسیه بدون همکاري با ایران شانسندارد که جلوي گسترشنفوذ گازي قطر را بگیرد » آشکار و مبرم تبدیل می شود زیرا در زمینه ایران، می تواند « حساب بردن از غرب » در این مقاله همچنین آمده است که عادت همیشگی دیپلماسی روس به براي کشورمان خسارات اقتصادي خطیري به ارمغان بیاورد. همسایه » باید محور دیگر همکاري هاي روسی – ایرانی را تشکیل دهد که مسیر پر پیچ و خم آن در مقاله « مسأله خزر » به قلم سرگئی میخییف بررسی می گردد. اوایل ماه ژوئیه دو شناور جنگی ایرانی براي « خوب: روسیه و ایران در خزر « بد » اولین بار در تاریخ از آستراخان دیدار دوستانه به عمل آوردند. این دیدار همزمان با اقامت محمود احمدي نژاد رئیسجمهور ایران که در آستانه ترك مقام خود بود، در مسکو در مجمع کشورهاي صادر کننده گاز صورت گرفت. همزمان اطلاعاتی منتشر شد که ناوهاي جنگی روسیه در صدد هستند از ایران دیدار متقابل به عمل آورند، آن هم در چارچوب رزمایش نیروي دریایی روسیه و ایران که همینطور براي اولین بار در تاریخ خزر برگزار خواهد شد. این فعال گرایی تماس ها

Get PDF-version