Issue #23. Modern Iran (August 2013)

Issue #23. Modern Iran (August 2013)

ماه آخر تابستان سال 2013 براي جمهوري اسلامی ایران و تمام خاور میانه ماه گرمی بود. بخش عمده رویداد هایی که ایران » داخل منطقه و پیرامون آن را تشکیل دادند، به نحوي بر روي صفحات شماره جدید بیست و سوم مجله « و هواي منعکس شده است. « معاصر تأیید اعضاي هیأت دولت جدید که یکی از مهمترین رویدادها در عرصه سیاست داخلی جمهوري اسلامی بود، در همه رسانههاي گروهی مورد بحث و بررسی فعالی قرار گرفته است. در مصاحبه رجب صفروف مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر که انتظار نداشتم که هیأت دولت آینده به طور کامل از اعضاي هیأت دولت » : در این شماره مجله درج شد، از جمله آمده است دو رئیس جمهور سابق تشکیل شود که غرب گرا یا حد اقل لیبرال محسوب می شوند. این یک نوع چالش، ارائه و اعلام موضع گیري است. از 18 نفر تنها یک شخص که نامزد مقام وزیر انرژي است، عضو سابق کابینه احمدي نژاد می باشد. متصدیان همه سمت هاي کلیدي دیگر در محافل ایرانی و بین المللی شخصیت هاي شناخته شده اي هستند که نسبت به بعضی مسایل ترکیب هیأت دولت، یک نوع شاخص است که امکان درك بهتر راهبردي را می دهد که حسن .« موضع گیري مشخصی دارند اصل » ، روحانی رئیس جمهور جدید ایران طی مدتی که براي او تعیین شده است، عملی خواهد نمود. به عقیده رجب صفروف رفتار این شخص، توازن و اعتدال است. او از بیان مطالب تند در باره هلوکاست و اینکه کسی بدهکار کسی دیگر به خاطر بعضی حوادث است، خودداري خواهد کرد. او به حملات لفظی مستقیم علیه اسراییل تن نخواهد داد. او خط رویارویی شدید با ایالات متحده، غرب، اسراییل و بسیاري از دولت هاي دیگر را دنبال نخواهد کرد. ولی او در حد اعلی از منافع ملت ایران دفاع خواهد کرد. او برنامه هسته اي را هرچه بیشتر توسعه خواهد داد. او به اندازه یک ذره از مواضعی که جوابگوي منافع جمهوري اسلامی است، عقب نشینی نخواهد کرد. ولی او در صدد نیست بی خود و بی جهت اشتباه مرتکب شود. رعایت این تعادل، هنر عظیمی .« است

Get PDF-version