Issue #26. Modern Iran (November 2013)

Issue #26. Modern Iran (November 2013)

که » ایران معاصر « شماره جدید بیست و ششم ماهنامه که محل برگزاری دور سوم مذاکرات درباره » اینترکنتینانتال « 22 و 22 نوامبر در هتل 5 بود، از نظر جو عمومی و احساسات خروشان خود، + برنامه هسته ای ایران با گروه 1 به یک داستان هیجان انگیز سیاسی واقعی شباهت داشت. شایعات و شنیده ها فوراً به وجود آمده و با همان سرعت فروکش می کردند. امید به امضای سند نهایی گاهی واحد « بروز میکرد و گاهی ناپدید می شد. تا صبح اول وقت شنبه در ژنو دوباره پیاده شدند و بالاخره نهایی شدن امضای موافقتنامه چارچوبی با » هوابرد وزیران جمهوری اسلامی اعلام گردید! سرانجام زیر گفتگوی دهساله بین المللی درباره پرونده هسته ای ایران خط کشیده شد. بدون تردید، این مهم ترین رویداد سال است که در حد زیادی تحولاتی » ایران معاصر « محتوای شماره جدید بیست و ششم ماهنامه را منعکس می کند که با فرایند ژنو در ارتباط بوده است.

Get PDF-version